Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισµού (ΔΣ)

Αφορά στα συγγράμματα (∆Σ) τα οποία διδάσκονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Κύκλων των Τµημάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών και του Τµήµατος Φαρµακευτικής.

∆ικαίωµα µακροχρόνιου δανεισµού αυτών των συγγραµµάτων έχουν µόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές-µέλη της Βιβλιοθήκης και, κατά προτεραιότητα, όσοι από αυτούς δε δικαιούνται δωρεάν συγγράµµατα. Οι τελευταίοι οφείλουν να προσκοµίζουν στη Γραµµατεία της Βιβλιοθήκης σχετική βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατός τους, στην οποία να αναφέρεται ότι δε δικαιούνται δωρεάν συγγράµµατα.

Σύμφωνα µε την υπουργική απόφαση Φ12/93262/Β3-13-8-2012, οι φοιτητές δύνανται να δανείζονται 2 από τα διατιθέμενα στη Βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, µε δυνατότητα 1 ανανέωσης του χρόνου δανεισμού.