Συλλογή Περιορισµένου δανεισµού

Αφορά σε: 

  • Χάρτες, οι οποίοι δανείζονται για φωτοτύπηση µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα εντός της ηµέρας   
  • Οπτικοακουστικό υλικό (κασέτες, CD-ROM, δισκέτες floppy, DVD που αποτελούν ή όχι συνοδευτικό υλικό βιβλίου), το οποίο δανείζεται µόνο για 24 ώρες εκτός Βιβλιοθήκης