Δανεισμός υλικού

Ο αριθμός των βιβλίων που έχει τη δυνατότητα να δανειστεί ο χρήστης, η διάρκεια δανεισμού (σε ημερολογιακές μέρες), καθώς και ο αριθμός των ανανεώσεων εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο χρήστης, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία χρηστών

Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων

Διάρκεια δανεισμού

Αριθμός Ανανεώσεων

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τµήµατος Φαρμακευτικής

7

30 ημέρες

2

Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής
Προσωπικό ΕΚΠΑ

3

10 ημέρες

2

Προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής


και 2 διδασκόμενα συγγράμματα (∆Σ)

4 ημέρες
30 ημέρες

2
1

Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής

5

15 ημέρες

1