Σταθμοί Εργασίας για Άτομα με Αναπηρία

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει σταθμούς εργασίας, εξοπλισμένους με εξειδικευμένα βοηθήματα, για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 3ο όροφο της Βιβλιοθήκης υπάρχουν τρεις θέσεις εργασίας που καλύπτουν ανάγκες ατόμων με τύφλωση, μειωμένη όραση, κινητική αναπηρία ή κώφωση.

Οι σταθμοί εργασίας είναι εξοπλισμένοι με ειδικές συσκευές και λογισμικό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο διαδίκτυο και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και, ιδιαίτερα, για όσους έχουν προβλήματα στον χειρισμό έντυπου υλικού (εντυποαναπηρία).

Επιπλέον, οι σταθμοί εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο της συγγραφής εργασιών από τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) ή και κατά τη συνεργασία των ΦμεΑ με τους εθελοντές συμφοιτητές που υποστηρίζουν τις σπουδές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Αθηνών (περιγραφή εξοπλισμού, σύντομα και αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης κ.ά.) διατίθενται στην ιστοθέση http://access.uoa.gr/index.html 

Θα πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι και οι δύο είσοδοι της Βιβλιοθήκης (κεντρική είσοδος και είσοδος από το Τμήμα Μαθηματικών) πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας.